RÓŻNE PRZEJAWY ROZUMU

Autor rozpatruje bowiem różne formy przeja­wiania się rozumu w dziejach ludz’kości w zależności od wyróżnio­nych przez siebie epok historycznych. Jego zdaniem historia gatunku ludzkiego da się podzielić na pięć odrębnych epok, z których każda charakteryzuje się inną formą przejawiania się (lub nie) rozumu. Oto one: i „1. Epoka bezwzględnego panowania rozumu poprzez instynkt […].Epoka, w której instynkt rozumny zamienia się w autorytet ze­wnętrzny: wiek pozytywnych systemów nauki, które nigdy nie docierają do ostatecznych przyczyn i dlatego nie są w stanie przekonać, zmuszając do ślepej wiary i bezwzględnego posłuszeń­stwa […].Epoka wyzwolenia, bezpośrednio — od nakazu autorytetu, po­średnio — od zwierzchnictwa instynktu rozumnego i w ogóle ro­zumu we wszelkiej postaci: jest to wiek zupełnej obojętności wobec prawdy i całkowitego rozkiełznania bez jakiejkolwiek nici przewodniej […].Epoka wiedzy rozumnej: wiek, w którym prawda staje się przed­miotem najwyższego uznania i najwyższej miłości […].Epoka sztuki rozumu: wiek, w którym ludzkość1 kształtuje się sama na wzór rozumu” (cyt. za: Kuderowicz, s. 151—152).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *