W FILOZOFII HEGLA

images (7)Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770—1831) uważany jest po­wszechnie za myśliciela, którego twórczość stanowi ukoronowa­nie klasycznej filozofii niemieckiej. „Mędrzec berliński” — jak go nazywano — kontynuuje główne wątki swych poprzedników, ale jego system idealizmu obiektywnego jest zarazem tworem wysoce oryginalnym. Na uwagę zasługuje też rozległość Heglowskiej reflek­sji filozoficznej, która obejmuje nie tylko ontologię i teorię pozna­nia, ale także takie dziedziny, jak przyrodoznawstwo, estetyka, pra­wo czy religia. Podobnie jak Kant, Fichte i Schelling, również Hegel posługiwał się takimi terminami, jak gesunder Menschenv er stand, Bewusstsein czy Gemeinsinn. Aby jednak móc przedstawić kontekst, w jakim pojawiają się one w jego pracach, należy scharakteryzować pokrótce Heglowski sposób pojmowania rozsądku (V er stand) i rozumu (Ver- nunft), gdyż różni się on nieco od tego, który widnieliśmy u wcze­śniejszych przedstawicieli klasycznej filozofii niemieckiej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *